ગુરુઓના ગુરુ અને સવાયા ગુજરાતી ડો. અવધેશકુમાર સિંઘ